Het milieuportaal
in België

Begrijpen en beheersen van milieukwesties

Raadpleeg de visuele kaart van de luchtkwaliteit in België

Metingen van luchtverontreinigingsniveaus variëren van 0 (goed) tot meer dan 300 (gevaarlijk voor de gezondheid).

Volgens de visuele kaart die de luchtkwaliteit in real time weergeeft, geniet België van een goede luchtkwaliteit. Met een AQI (Air Quality Index) genieten tussen 0 en 50 Belgen van een bevredigende luchtkwaliteit.

De belangrijkste oorzaken van overlast zijn geuren, lawaai, dik stof, overmatig kunstlicht, trillingen, roet of rook. Sommige stoffen zoals zware metalen, pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen en asbest hebben een negatief effect op de kwaliteit van lucht, bodem en water.

Productie van hernieuwbare energie in België

In Richtlijn 20-20-20-20-20 is als doel gesteld een aandeel van 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen. De doelstelling van de Europese richtlijn 2009/28/EG is van toepassing op de lidstaten van de Europese Unie. Dit moet tegen 2020 worden bereikt. De Europese doelstelling voor 2030 is 27%.

Europa zet zich in voor een concurrerend, veilig en koolstofvrij energiesysteem tegen 2050. De bindende doelstelling van de Belgische regering is om in 2020 een aandeel van de productie van hernieuwbare energie te bereiken met een bruto-eindverbruik van 13%. Volgens de lastenverdelingsovereenkomst van december 2015 is de doelstelling over drie regio’s verdeeld. De verzamelde informatie voor België omvat de productie van hernieuwbare energie uit de drie gewesten en de elektriciteitsproductie uit de Noordzee.

Milieu en duurzame ontwikkeling

Pijlers van milieuvriendelijke economische en sociale ontwikkeling

Positieve energie

Het principe van een positief energiegebouw is het bouwen van een gebouw dat meer energie produceert dan verbruikt.

De evaluatie van het verschil in verbruik is gebaseerd op een periode van één jaar. In het geval dat de evaluatie een zeer korte periode is, is het een autonoom gebouw. Het positieve energiegebouw is een zeer efficiënt passiefgebouw dat is uitgerust met belangrijke middelen voor energieproductie. Positieve energiegebieden vinden een nieuw energielandschap uit, waarbij de waarden van autonomie en solidariteit worden gecombineerd en het principe van actieve verantwoordelijkheid wordt toegepast.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Volgens de evaluatiemethode van de normen ISO 14040 en ISO 14044 kwantificeert deze methode de bijdrage van een systeem aan de milieueffecten van het systeem.

Kwaliteit van gedistribueerd water

De waarde van drinkwater verhogen door het publiek te informeren over de drinkwatercyclus: fysische, chemische en bacteriologische analyses.

Menselijke activiteiten

Impact van menselijke activiteiten op het milieu, milieucrisis als gevolg van industriële activiteiten, auto’s……